Sesja plakatowa

Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania referatów w formie plakatów. Abstrakty plakatów dotyczących prowadzonych badań oraz przypadków klinicznych w języku polskim lub j. angielskim, należy przesłać w terminie do 15.05.2018, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres artur.niedzwiedz@upwr.edu.pl.


Warunki nadsyłania streszczeń

Streszczenie powinno być napisane w języku polskim lub angielskim. Tekst może składać się maksymalnie z 2800 znaków ze spacjami (strona formatu A4). Streszczenie nie może zawierać tabel oraz rycin. Streszczenie musi zawierać:

  • tytuł pracy – bez skrótów,
  • pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów,
  • afiliacje autorów,
  • adres do korespondencji,
  • słowa kluczowe.

Abstrakty po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji zostaną umieszczone w materiałach konferencyjnych. Nie przewiduje się honorariów dla autorów plakatów oraz redukcji opłaty konferencyjnej.

Sesja plakatowa odbywać się  będzie w obu dniach Konferencji. Autorzy plakatów będą proszeni o obecność przy swoich stanowiskach w czasie sesji plakatowej oraz o krótkie prezentacje dla zainteresowanych uczestników Konferencji.

Wymiary posterów: 95 cm (wysokość) x 75 cm (szerokość)

  • Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
  • Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący
  • PTH