Sesja plakatowa

Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania referatów w formie plakatów. Abstrakty plakatów dotyczących prowadzonych badań oraz przypadków klinicznych w języku polskim lub j. angielskim, należy przesłać w terminie do 15.05.2019, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres artur.niedzwiedz@upwr.edu.pl.


Warunki nadsyłania streszczeń

Streszczenie powinno być napisane w języku polskim lub angielskim. Tekst może składać się maksymalnie z 2800 znaków ze spacjami (strona formatu A4). Streszczenie nie może zawierać tabel oraz rycin. Streszczenie musi zawierać:

 • tytuł pracy – bez skrótów,
 • pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów,
 • afiliacje autorów,
 • adres do korespondencji,
 • słowa kluczowe,
 • podział na: wstęp, cel badania, materiał i metody, wyniki i omówienia, konkluzja,
 • dla przypadków klinicznych: wstęp, opis przypadku, podsumowanie.

Streszczenie powinno zostać przygotowane w programie MS Word, z zastosowaniem czcionki Times New Roman, rozmiar 12 punktów, odstępy pojedyncze.

Abstrakty po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji zostaną umieszczone w materiałach konferencyjnych. Nie przewiduje się honorariów dla autorów plakatów oraz redukcji opłaty konferencyjnej.

Sesja plakatowa odbywać się będzie w obu dniach Konferencji. Autorzy plakatów będą proszeni o obecność przy swoich stanowiskach w czasie sesji plakatowej oraz o krótkie prezentacje dla zainteresowanych uczestników Konferencji.

Wymiary posterów: 95 cm (wysokość) x 75 cm (szerokość)

 • Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
 • PTH
 • Dolnośląska Izbla Lekarsko-Weterynaryjna